REDYLESS®

REDYLESS®

胡椒基葡萄糖

REDYLESS®其功效就如同它的名字一般減輕皮膚產生紅斑或發紅現象。

Propanediol (and) Water (and) Piperonyl Glucose

丙二醇(和)水(和)胡椒基葡萄糖