PEPTISKIN®

PEPTISKIN®

智能多肽®

PEPTISKIN® 能夠顯著淡化並預防眼周皺紋的產生,提升眼部肌膚的彈性與緊實度。

Water (and) Arginine/Lysine Polypeptide (and) Sorbic Acid

水(和)精氨酸/賴氨酸多肽(和)山梨酸