NUTELINE®

NUTELINE®

水解榛果蛋白

NUTELINE® 是配方中的另一種專利成份,採用榛子研製而成,使這些膠合皮膚結構的膠質更具黏合力,進而恢復皮膚的彈性,和表皮和真皮層細胞全面的更新作用。

Hydrolyzed Hazelnut Protein (and) Potassium sorbate (and) Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Butylparaben (and) Propylparaben (and) Isobutylparaben

水解榛果蛋白(和)苯氧乙醇(和)對羥基苯甲酸甲酯(和)羥基苯甲酸乙酯(和)對羥基苯甲酸丁酯(和)對羥基苯甲酸丙酯(和)對羥基苯甲酸異丁酯