GLUTRAPEPTIDE®

GLUTRAPEPTIDE®

焦穀氨醯胺基乙基吲哚

GLUTRAPEPTIDE® 是負責神經細胞及脂肪之間溝通的傳遞物質,作用於脂肪細胞尾端的末梢神經,對抗神經退化,是促進脂肪分解的神經傳導胜肽。

Water (and) Butylene Glycol (and) Pyroglutamylamidoethyl Indole

水(和)丁二醇(和)焦穀氨醯胺基乙基吲哚