GLISTIN® P4

GLISTIN® P4

麩胺醯胺乙基吲哚

優化神經末梢對抗環境壓力的神經保護活性。

Water (and) Glutamylamidoethyl Indole (and) Phenoxyethanol (and) Sodium Benzoate

水(和)穀氨醯胺基乙基吲哚(和)苯氧乙醇(和)苯甲酸鈉 : 不含對羥基苯甲酸酯類防腐劑