GLISTIN®

GLISTIN®

麩胺醯胺乙基吲哚

專利科技胜肽成份 - 類神經生長因子NGF,扮演神經與皮膚細胞間的信息傳遞因子,保護皮膚中樹狀神經網路系統。

Water (and) Glutamylamidoethyl Indole (and) Sodium Methylparaben

水(和)穀氨醯胺基乙基吲哚(和)對羥基苯甲酸甲酯鈉