RETIN-AGE® 80

RETIN-AGE® 80

視黃醇

讓您的皮膚全面享有維生素A的功效性

Lecithin (and) Glycerin (and) Retinyl Palmitate (and) Retinol (and) Butylated hydroxytoluene

卵磷脂(和)甘油(和)視黃醇棕櫚酸酯(和)視黃醇(和)丁基羥基甲苯