CAFEISILANE® C2

CAFEISILANE® C2

咖啡因矽烷醇

咖啡因矽烷醇,通過對環磷酸腺苷(cAMP)的作用刺激解脂,以及抑制脂蛋白酶以減少三酸甘油酯的形成和堆積,同時能重建皮膚組織及抗發炎。適用於瘦身、改善橘皮、緊實和去眼袋的產品。

Water (and) Butylene Glycol (and) Siloxanetriol Alginate (and) Caffeine (and) Phenoxyethanol (and) Sorbic Acid

水(和)丁二醇(和)矽氧烷三醇藻酸酯(和)咖啡因(和)苯氧乙醇(和)山梨酸 : 不含對羥基苯甲酸酯類防腐劑